Катехитична комісія

  Голова катехитичної комісії Одеського екзархату

  п. Олена Пенязєва

  65012, м. Одеса, вул. Гімназична, 22/24

  E-mail: penyaseva@ucu.edu.ua 

  Тел.: 0679519409

 

Положення про Єпархіальну катехитичну комісію

Загальні положення

1. Єпархіальна Катехитична комісія (надалі ЄКК) є колегіальним дорадчим органом Єпархіального єпископа і входить до Єпархіального управління УГКЦ.

2. Правовою основою ЄКК є канн. 622 – 626 ККСЦ [1] та п. 145 Катехитичного Правильника УГКЦ [2] про Катехитичну комісію на єпархіальному рівні.

3. ЄКК створюється у кожній єпархії декретом Єпархіального єпископа.

4. ЄКК співпрацює з іншими органами Єпархіального управління.

5. У своїй діяльності ЄКК керується ККСЦ та партикулярним правом УГКЦ, постановами Синоду Єпископів УГКЦ, Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства, декретами та вказівками Патріарха, Митрополита, Єпархіального єпископа, Статутом Єпархіального управління, а також цим Положенням.

6. Положення є правосильним після затвердження Синодом Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства та проголошення Верховним Архиєпископом у Віснику Києво-Галицького Верховного Архиєпископства.

7. Зміни та доповнення до Положення затверджує Синод Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства.

8. ЄКК користується бланком з написом «Єпархіальна Катехитична комісія УГКЦ» та печаткою Єпархіального управління УГКЦ.

 

Мета та основні напрямки діяльності Єпархіальної Катехитичної комісії

9. Метою створення ЄКК є допомога Єпархіальному єпископу у виконанні обов’язків та налагодженні й координації катехитичного служіння в єпархії, згідно з кан. 196 §1.

10. Основними напрямками діяльності ЄКК є:

а. координація і управління справами катехизації;
б. проведення організаційних заходів;  
в. розробка катехитичних навчальних програм, посібників, підручників, дидактичних та методичних матеріалів;
г. вишкіл та постійна формація катехитів;
д. здійснення видавничої діяльності, дотримуючись рішення № 15 Синоду Єпископів УГКЦ від 10 вересня 1998 р. [3];
е. сприяння створенню і координація діяльності парафіяльних катехитичних шкіл; 
є. співпраця з освітньо-виховними і соціальними закладами та установами в ділянці християнського виховання;
ж. проведення катехитичних візитацій.

 

Організаційна структура та управління

11. Структура ЄКК формується згідно п, 145 – 147 Катехитичного правильника УГКЦ.

12. До Складу ЄКК входять:

а. голова ЄКК;
б. заступник голови ЄКК;
в. секретар ЄКК;
г. голови деканальних катехитичних осередків.

13. Голова ЄКК призначається Єпархіальним єпископом з числа священнослужителів єпархії, членів інститутів богопосвяченого життя або мирян терміном на 5 років з правом одного повторного призначення.

а. Голова ЄКК повинен мати вищу богословську освіту, досвід катехитичної праці щонайменше 2 роки та організаторські здібності.
б. Голова ЄКК входить до Митрополичої та Патріаршої Катехитичних комісій, згідно п.145 Катехитичного Правильника УГКЦ.

14. До обов’язків голови ЄКК входить:

а. керівництво і координація діяльності комісії;
б. представництво комісії в церковних та державних структурах в єпархії;
в. скликання загальних зборів і засідань комісії та головування на них;
г. організація праці єпархіального катехитичного осередку;
д. координація діяльності деканальних катехитичних осередків;
е. вишкіл і постійна формація катехитів;
є. розробка і видрук катехитичних матеріалів;
ж. організація та координація Біблійного Апостоляту у єпархії;
з. подання Єпархіальному Єпископу прохання про призначення належно підготованих осіб на катехитичне служіння та відкликання з нього (згідно п. 8 Положення про порядок призначення на катехитичне служіння та відкликання з нього [4];
и. представлення щорічного звіту за діяльність комісії на загальних зборах ЄКК, Єпархіальному єпископу та Патріаршій Катехитичній комісії;
к. бути відповідальним за майно катехитичної комісії.

15. У разі тривалої перешкоди (понад 1 місяць) у діяльності голови ЄКК, його обов’язки виконує заступник в рамках статутних повноважень.

16. Голова деканального катехитичного осередку призначається Єпархіальним єпископом, за проханням протопресвітера та представленням Голови ЄКК, терміном на 3 роки, з числа священнослужителів деканату, які мають досвід катехитичної праці та організаційні здібності.

17. До обов’язків голови деканального катехитичного осередку входить:

а. координація катехитичної праці в деканаті;
б. постійна формація катехитів деканату;
в. ведення документації;
г. звітування у письмовій формі на загальних зборах ЄКК про стан справ в ділянці катехизації в деканаті.

18. Єпархіальний Єпископ може відкликати члена ЄКК від виконання обов’язків за поданням Голови ЄКК.

 

Катехитичний осередок

19. ЄКК здійснює свою діяльність через постійно діючий орган – катехитичний осередок, згідно з кан. 623 § 2 ККСЦ та п. 145 Катехитичного Правильника УГКЦ.

20. В разі потреби, за поданням голови ЄКК, Єпархіальний єпископ призначає заступника голови ЄКК, який відповідає за працю єпархіального катехитичного осередку.

21. Секретар Катехитичної комісії призначається Єпархіальним єпископом, за поданням Голови ЄКК.

22. До обов’язків секретаря входить:

а. підготовка планів роботи ЄКК та катехитичного осередку;
б. інформування всіх членів ЄКК про поточний план діяльності комісії, час і місце проведення нарад та загальних зборів;
в. ведення особових справ катехитів;
г. ведення документації;
д. формування бібліотеки.

 

Прийняття рішень

23. ЄКК проводить засідання принаймні 4 рази на рік. Засідання комісії є правосильні при наявності більшості членів комісії.

24. За рішенням голови ЄКК можуть бути запрошені також інші компетентні особи з правом дорадчого голосу.

25. Рішення засідання комісії приймаються відкритим голосуванням, а з особистих питань чи якщо цього вимагає хоча б один член комісії – таємним.

26. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала абсолютна більшість присутніх із дійсних членів ЄКК (кан. 924 ККСЦ).

 

Припинення діяльності

27. ЄКК припиняє діяльність декретом Єпархіального єпископа, згідно з приписами канонічного права.

 

Голова Комісії

Головою Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ є преосвященний владика Давид Мотюк.


[1] Кодекс Канонів Східних Церков, Рим, 1993.

[2] Катехитичний правильник Української Греко-Католицької Церкви, Львів, «Свічадо», 1999, п. 145, с. 73-74; затверджений Синодом Єпископів УГКЦ, Крехів-Львів, 1-8 вересня 1999 р., рішення № 12.

[3] «Перед друком усі катехитичні видання для офіційного вжитку в нашій Церкві в Україні, повинні бути перевірені й погоджені Патріаршою Катехитичною комісією», рішення № 15 Синоду Єпископів УГКЦ від 10 вересня 1998 р.

[4] Катехитичне служіння в УГКЦ, Львів, 2003, с. 10-11.

Затверджено постановою № 1 
Сорок шостої сесії 
Синоду Єпископів Києво-Галицького 
Верховного Архиєпископства УГКЦ 
від 22 вересня 2009 р. Б.